Pradžia » Transferio reglamentas

Transferio reglamentas

 Žaidėjų perėjimo iš vienos organizacijos į kitą (transferio) reglamentas

I.                   principas

Šis reglamentas reguliuoja Asociacijos „Lietuvos moterų rankinio lyga“ (toliau -LMRL) organizuojamose varžybose dalyvaujančių klubų žaidėjų perėjimo iš vieno klubo į kitą sąlygas ir tvarką, nustato licencijų žaidėjoms išdavimo, galiojimo, perregistravimo, galiojimo sustabdymo tvarką, taip pat pagrindinius reikalavimus, kurių privalo laikytis klubai ir žaidėjos joms pereinant į kitą klubą.

Žaidėjų perdavimo kitų šalių dispozicijai tvarką nustato Lietuvos rankinio federacijos (toliau – LRF), IHF ir EHF reglamentai.

Šis reglamentas privalus kiekvienai LMRL registruotai žaidėjai.

 

II.                žaidėjų statusas

Remiantis IHF nuostatomis žaidėjos yra:

  • Nekontraktinės žaidėjos (nesutartinės)

arba

  • Kontraktinės žaidėjos (sutartinės).

Nekontraktinėms žaidėjoms galioja ta pati transferių bei licencijų išdavimo tvarka kaip ir kontraktinėms žaidėjoms.

Kontraktinė žaidėja privalo sudaryti raštišką sutartį (kontraktą), kuris apibrėžtų šalių teises ir pareigas.

Sutartis (kontraktas) – dokumentas, reglamentuojantis žaidėjos ir klubo santykius. Šis dokumentas sudaromas kaip sportinės veiklos dvipusė sutartis sutinkamai su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu. Sporto veiklos sutartis yra sportininkės ir sporto organizacijos (klubo) susitarimas. Sutartyje tarp žaidėjos ir klubo būtina sureguliuoti visas abipuses teises ir pareigas bei nurodyti konkretų sutarties galiojimo terminą.

Pasibaigus paskutinei sutarčiai, žaidėja automatiškai įgauna nekontraktinės žaidėjos statusą.

Kontraktinė žaidėja, pasibaigus jos sutarčiai, gali žaisti kaip nekontraktinė žaidėja.

Žaidėja, atstovavusi užsienio klubui, pasibaigus sutarčiai, vėliausiai po 12 mėnesių automatiškai įgauna nekontraktinės žaidėjos statusą, tačiau gali būti registruota LMRL tik gavusi LRF leidimą. Klubas, registruojantis žaidėją, privalo gauti federacijos, kurioje paskutinį kartą buvo registruota tokia žaidėja, patvirtinimą raštu apie paskutinį jos dalyvavimo žaidime datą.

Nepilnametės rankininkės nuo 15 iki 18 metų amžiaus sutartis sudaro pačios, turėdamos tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų raštišką sutikimą, kuris pridedamas prie sutarties. Sutartis už jaunesnes nei 15 metų rankininkes sudaro ir pasirašo tėvai.

Jeigu žaidėja, turinti veikiančią sutartį, pasirašo antrąją sutartį su kitu klubu (išskyrus paskolinimą) be pirmojo klubo leidimo, ji automatiškai diskvalifikuojama vieneriems kalendoriniams metams {nuo LMRL direktorato sprendimo dienos}, o galioti lieka ta sutartis, kuri pirmoji užregistruota LMRL, jei klubai nesutaria tarpusavyje.

Sutartis gali būti nutraukta remiantis kontrakto nutraukimo sąlygomis, išdėstytomis sutartyje. Taip pat abiems pusėms sutarus dėl sutarties nutraukimo. Jei žaidėja nevykdo sutarties įsipareigojimų ir vienašališkai nutraukia sutartį, ji vienerius kalendorinius metus negali atstovauti jokiam kitam klubui, senam klubui nepritarus. Jei sutartinių įsipareigojimų klubas nevykdo ilgiau kaip 3 mėnesius, žaidėja gali kreiptis į LMRL direktoratą, kuris nustatytų datą įsipareigojimų vykdymui. Neįvykdžius įsipareigojimų žaidėjai gali būti suteiktas nekontraktinės žaidėjos statusas.

Kiekvienas klubas, iki kalendorinių metų spalio 15 dienos privalo registruoti LRF visas žaidėjas, sudariusias su juo sutartis, perdavimui EHF.

III.             licencijos

Licencija – dokumentas, suteikiantis teisę žaidėjai atstovauti komandai konkrečiose oficialiose LMRL organizuojamose ir vykdomose varžybose, tai pat LRF taurės varžybose (pateikiant paraiškų kopijas LRF sekretoriatui).

Lietuvos čempionato licencijos galiojimo trukmė – vienas rankinio sezonas, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų birželio 30 dienos.

Licencijos išduodamos iki Lietuvos čempionato ir kitų varžybų nuostatuose numatytų datų. Licencijos mokesčiai numatomi kiekvienų metų LMRL čempionato mokesčių ir baudų reglamente.

Lietuvos čempionato licencijos išduodamos pateikus komandos paraišką dalyvauti LMRL oficialiose varžybose, patvirtintą klubo (komandos) vadovo parašu, antspaudu, taip pat gydytojo leidimu, medicinos įstaigos antspaudu. Paraiška pildoma pagal pateiktą pavyzdį (priedas Nr. 1), pildomos visos grafos. Pateikus neteisingą informaciją arba nepilnai užpildytą paraišką, LMRL direktoratas turi teisę bausti klubą pagal LMRL mokesčių ir baudų reglamentą bei neišduoti licencijų.

 

IV.             TRANSFERiŲ rūšys ir galimybės

Kiekviena žaidėja turi teisę pasinaudoti transferiu, nenusižengus šio reglamento reikalavimams. Iš principo egzistuoja trys transferio galimybės kontraktinėms žaidėjoms:

1.      Pasiskolinimas esant veikiančiai sutarčiai

Pagal susitarimą tai leidžiama sutarties galiojimo metu, kai transferio teisės pasilieka perduodančioje organizacijoje. Sutarties tarp klubo ir žaidėjo trukmė išlieka ir pasiskolinimo laikotarpiui. Žaidėja turi paskolinimui pritarti. Paskolinimo trukmė neturi peržengti pirminės, toliau tebegaliojančios sutarties tarp žaidėjo ir jo klubo trukmės. Pasibaigus pasiskolinimui žaidėja automatiškai sugrįžta į savo pirminį, jį paskolinusį, klubą.

2.      Transferis su transferio teisės perdavimu (perėjimu)

Žaidėjo transferio perdavimas žaidėją priimančiai organizacijai (galimos kompensacijos, žr. VII str.).

3.      Transferis pasibaigus sutarčiai

Transferis, pasibaigus sutarčiai, žaidėją priimančiai organizacijai (kompensacijos galimos tik už 16-23 metų žaidėjas, žr. VII str.)

Vadovaujantis IHF transferių reglamentu išskiriamos dvi LMRL žaidėjų perėjimo iš organizacijos į organizaciją rūšys: perėjimas į kitos IHF narės dispoziciją (reguliuoja LRF) ir perėjimas iš vieno Lietuvos klubo į kitą.

 

V.                žaidėjų perėjimas į kitą klubą LMRL ir LRF viduje

Kiekviena žaidėja turi teisę pereiti iš vieno klubo į kitą, jeigu tam neprieštarauja šio reglamento reikalavimai.

Pasibaigus žaidėjos sutarčiai su klubu ir žaidėjai pilnai suėjus 23 metams, žaidėja gali laisvai pereiti į kitą klubą pagal LMRL numatytą tvarką.

Nekontraktinei ar pasibaigus sutarčiai 16-23 metų žaidėjai pereinant į kitą klubą išleidžianti organizacija gali reikalauti kompensacijos pagal šio reglamento VII straipsnį.  Klubams nesutarus dėl kompensacijos, taikomos VII skyriaus (Kompensacijos) reglamento nuostatos.

Apie nekontraktinės žaidėjos priklausomybę organizacijai sprendžiama pagal išduotas Lietuvos rankinio čempionato moterų lygos ir LRF organizuojamų varžybų licencijas.

Jei žaidėja, kurios sutartis su klubu nepasibaigusi, nori pereiti į kitą klubą, išleidžiantis klubas turi teisę neišduoti paleidžiamojo rašto. Klubai turi susitarti dėl žaidėjo paleidimo sąlygų.

Žaidėja Lietuvos rankinio čempionato moterų lygoje gali pereiti iš klubo į klubą iki atkrintamųjų rungtynių pradžios.

Žaidėja iki atkrintamųjų varžybų pradžios gali pereiti iš klubo į klubą neribojant kokioje Lietuvos rankinio čempionato moterų lygoje jos žaidžia ir žais.

Žaidėjoms sezono metu pereinant iš klubo į klubą mokamas nustatytas mokestis pagal LMRL mokesčių ir baudų reglamentą.

Žaidėjoms pereinant iš klubo dukterinių komandų sezono metu imamas 50,00 litų mokestis už pirmąjį perėjimą. Tai pačiai žaidėjai vėl pereinant į to paties klubo komandas, imamas mokestis pagal LMRL mokesčių ir baudų reglamentą. Klubo dukterinė komanda sezono pradžioje turi būti registruojama kaip dukterinė iki paraiškų padavimo pabaigos. Dukterinė klubo komanda gali žaisti Lietuvos lygoje.

`

VI.             Žaidėjų perėjimo tvarka ir sąlygos

Žaidėja, pereinanti iš vieno klubo į kitą, privalo gauti ankstesniojo klubo paleidžiamąjį raštą.

Paleidžiamasis raštas – tai dokumentas, reglamentuojantis žaidėjos perėjimą iš vieno klubo į kitą. Išduodantis šį dokumentą klubas sutinka, kad jis neturi jokių pretenzijų dėl žaidėjos perėjimo į kitą organizaciją. Paleidžiamasis raštas pildomas pagal nustatytą pavyzdį (priedas Nr. 2). Jame nurodoma, ar žaidėja skolinama iki tam tikros datos, ar paleidžiama su visomis transferio teisėmis.

Paleidžiamojo rašto išdavimo tvarka ir eiga:

1)      žaidėja, norinti išeiti arba pereiti į kitą klubą, privalo prieš 14 kalendorinių dienų teikti raštišką pageidavimą atstovavusiam klubui ir kopiją pateikti LMRL direktoratui;

2)      klubas, į kurį žaidėja pereina, išsiunčia žaidėjos prašymą ir prašymą (priedas Nr. 3) paleidžiamajam raštui gauti buvusiam klubui ir kopiją pateikia LMRL direktoratui. LMRL direktoratas patikslina, ar išleidžiantis klubas gavo žaidėjos ir jį priimančiojo klubo raštus;

3)      klubas, gavęs žaidėjos raštišką pageidavimą pereiti į kitą klubą ir priimančiojo klubo prašymą paleidžiamajam raštui, turi išduoti paleidžiamąjį raštą per 30 dienų;

4)      jei klubas, kuriame žaidėja žaidė, nesutinka išduoti paleidžiamojo rašto, šis klubas per 14 dienų turi pranešti neišdavimo priežastis žaidėjai, klubui ir LMRL direktoratui raštu. Klubas, per 14 dienų nepranešęs priežasčių ir po 30 dienų neišdavęs paleidžiamojo rašto, gali būti baudžiamas pagal LMRL mokesčių ir baudų reglamentą;

5)      priežastis, dėl kurios klubas gali neišduoti paleidžiamojo rašto, gali būti galiojanti klubo ir žaidėjos sutartis. Kiti ginčai sprendžiami tarpusavyje bendra tvarka, sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais;

6)      jei po skirto 30-ties dienų laikotarpio nėra gautas paleidžiamasis raštas, LMRL direktoratas automatiškai išduoda licenciją žaidėjai žaisti pasirinktame klube arba suteikia nekontraktinės žaidėjos statusą.

 

VII.          kompensacijos

Išleidžiantys klubai, kurių žaidėjos nepasibaigus sutarčiai pareiškia norą pereiti į kitą klubą, turi teisę reikalauti kompensacijos. Jei abi pusės nesutaria dėl kompensacijos, žaidėja lieka žaisti sename klube arba vienerius kalendorinius metus negali žaisti jokiame kitame klube.

Už 16-23 metų žaidėjų ugdymą klubai turi teisę į ugdymo kompensaciją, netgi žaidėjos sutarčiai pasibaigus arba žaidėjai turėjus nekontraktinės žaidėjos statusą, 12 mėnesių laikotarpyje po sutarties ar licenzijos galiojimo pabaigos. Klubams nesutarus kompensacijos suma nustatoma už kiekvieną organizacijoje praleistą sezoną. Jei žaidėja sezono metu sužaidė Lietuvos nacionalinės rinktinės sudėtyje nors vienerias EHF vykdomų oficialių varžybų rungtynes, klubas gali prašyti už tą sezoną iki 2500,00 litų. Jei žaidėja Lietuvos jaunimo rinktinės sudėtyje sužaidė nors vienerias oficialias EHF vykdomas varžybų rungtynes – iki 2000,00 litų, jei žaidėja Lietuvos jaunių rinktinės sudėtyje sužaidė nors vienerias oficialias EHF vykdomas varžybų rungtynes – iki 1200,00 litų, už sezoną ALMRL varžybose – iki 1000,00 litų. Už kontraktinę žaidėją kompensacijos sumos dvigubinamos nuo 2012 06 20 d. Turi būti pateiktos nors vienerių rungtynių protokolų kopijos. Galutinė kompensacijos suma nustatoma sumuojant ugdymo kompensacijų sumas už atskirus sezonus. Metinės kompensacijos dydis nustatomas pagal aukštesnį varžybų rangą.

Už žaidėjos ugdymą, kuriai perėjimo metu jau yra sukakę 23-eri metai ir jos sutartis su klubu pasibaigusi, kompensacijos nenumatytos.

Klubui, registruojančiam nekontraktinę žaidėją, už kurią galima kompensacija, licencija išduodama tik išsprendus kompensacijos klausimą.

 

VIII.       ginčai

Nesutarimus tarp klubų, kilusius dėl žaidėjų perėjimo, sprendžia LMRL direktoratas. Nesutikus su LMRL direktorato sprendimu galima apeliacija LMRL  Valdybai.

Ginčai dėl sutarčių tarp žaidėjų ir klubų arba dėl sutarčių tarp klubų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX.        galiojimas

Šis reglamentas įsigalioja nuo 2012 metų birželio 20 dienos. Reglamentas patvirtintas LMRL Valdybos posėdyje 2012 metų birželio 20 d. protokolas Nr. 10.

Reglamentas gali būti papildomas ir keičiamas, pasikeitus IHF bei EHF transferio reglamentui, EHF Kongresui priėmus naujas nuostatas ar nutarimus, LRF Konferencijai priėmus atitinkamus nutarimus, pataisas tvirtinant LRF VK arba LRF Konferencijoje.

 

 

 

LMRL direktoratas

 

---